Algemene voorwaarden - Ontwerp Mijnwebwinkel 2019

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Ontwerp Mijnwebwinkel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ontwerp Mijnwebwinkel gevestigd aan de Klokgebouw 185 5617 AB te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17212252;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Ontwerp Mijnwebwinkel producten en/ of diensten levert dan wel voor wie Ontwerp Mijnwebwinkel werkzaamheden verricht dan wel met wie Ontwerp Mijnwebwinkel een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: iedere overeenkomst, ongeacht op welke wijze deze tot stand is gekomen, die tussen Ontwerp Mijnwebwinkel en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop. Onder overeenkomst wordt mede verstaan elektronische overeenkomsten, toezeggingen en akkoorden;

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Ontwerp Mijnwebwinkel en de klant waarop Ontwerp Mijnwebwinkel deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ontwerp Mijnwebwinkel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ontwerp Mijnwebwinkel en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en voorstellen
3.1 Alle offertes en voorstellen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Er worden overeenkomsten aangegaan op basis van standaard vooraf afgesproken en bedachte prijzen in de vorm van pakketten.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties of verzonden e- mailberichten binden Ontwerp Mijnwebwinkel niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van de offerte of het voorstel van Ontwerp Mijnwebwinkel en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Ontwerp Mijnwebwinkel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Ontwerp Mijnwebwinkel bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Ontwerp Mijnwebwinkel heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

5.3 Ontwerp Mijnwebwinkel is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Ontwerp Mijnwebwinkel verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Ontwerp Mijnwebwinkel gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Ontwerp Mijnwebwinkel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de klant Ontwerp Mijnwebwinkel alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.2 De klant is gehouden Ontwerp Mijnwebwinkel onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 6.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Ontwerp Mijnwebwinkel onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

6.4 Ontwerp Mijnwebwinkel gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

6.5 De klant vrijwaart Ontwerp Mijnwebwinkel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

6.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.

6.7 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
7.1 Partijen kunnen de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Bij tussentijdse opzegging is de klant verplicht Ontwerp Mijnwebwinkel alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en de te verrichten werkzaamheden te vergoeden conform de overeenkomst. Voorts is de klant verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door Ontwerp Mijnwebwinkel voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.
 7.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit een tussentijdse beëindiging.

Artikel 8 Wijzigen van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ontwerp Mijnwebwinkel zal de klant hiervan binnen 5 werkdagen na de wijziging of aanvulling op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ontwerp Mijnwebwinkel de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9 Gebruik van toeleveranciers
9.1 Ontwerp Mijnwebwinkel is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of het niet functioneren van het Mijnwebwinkel systeem van de toeleverancier. In dit geval Mijnwebwinkel.nl, ofwel Myonlinestore BV.

Artikel 10 Openbaarmaking en verveelvoudiging
10.1 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de testversie van de website te controleren en goed te keuren. Na deze correctieronde is het ontwerp, de tekst of de ontwerpen van de website definitief.

10.2 De klant kan de in artikel 10.1 omschreven goedkeuring schriftelijk of via de e- mail verlenen, niet telefonisch.

Artikel 11 Afwijkingen
11.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef of testversie, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

11.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn. De klant accepteert dat de door hem goedgekeurde versie van de website kan afwijken van de op internet gemaakte HTML versie. De afwijkingen kunnen o.a. bestaan uit: afwijkingen in vorm van lijntjes, lettertypes en tekst formaties. Dergelijke afwijkingen zijn afwijkingen van geringe betekenis in de zit van dit artikel.
Artikel 12 Leveringstermijn
12.1 De door Ontwerp Mijnwebwinkel opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Ontwerp Mijnwebwinkel doet haar uiterste best de opdracht binnen de opgegeven levertijd uit te voeren.

12.2 In het geval dat een door Ontwerp Mijnwebwinkel met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 13 Prijzen
13.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

13.2 Ontwerp Mijnwebwinkel heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of via de e-mail bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 Betaling
14.1 De klant dient 50% van de betaling te voldoen na het ondertekenen van de offerte, ofwel goedkeuring van het projectvoorstel. De overige 50% van het geoffreerde bedrag dient te worden voldaan nadat de, in de offerte genoemde, onderdelen zijn ontworpen en zijn goedgekeurd. Strippenkaarten en andere bedragen onder de €250,- worden vooraf, na goedkeuring van de opdracht, in één keer betaald.
14.2 De klant dient het factuurbedrag van de aanbetaling direct te voldoen, en het bedrag van de slotfactuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wij starten met onze diensten als de eerste factuur voldaan is.

14.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Ontwerp Mijnwebwinkel ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
14.4 Indien de klant geen gehoor geeft aan de tweede aanmaning die Ontwerp Mijnwebwinkel naar de klant heeft gestuurd, dan zal Ontwerp Mijnwebwinkel de levering van haar online diensten opschorten. Dit kan tot gevolg hebben dat de ontwerpen van de klant offline worden gezet. De opschorting zal worden opgeheven op het moment dat Ontwerp Mijnwebwinkel het volledige openstaande factuurbedrag inclusief eventuele incassokosten van de klant heeft ontvangen.
 14.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Ontwerp Mijnwebwinkel op de klant onmiddellijk opeisbaar.

14.6 Ontwerp Mijnwebwinkel kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Ontwerp Mijnwebwinkel verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom
15.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, berust bij Ontwerp Mijnwebwinkel. De klant verkrijgt van Ontwerp Mijnwebwinkel een licentie voor het overeengekomen gebruik in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door Ontwerp Mijnwebwinkel in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de klant zijn gemaakt. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk of anderszins beschermde werk heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de klant zelf. Gebruik door derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwerp Mijnwebwinkel niet toegestaan.
15.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ontwerp Mijnwebwinkel veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Ontwerp Mijnwebwinkel kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Ontwerp Mijnwebwinkel als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Ontwerp Mijnwebwinkel gehanteerde tarieven.

15.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Ontwerp Mijnwebwinkel voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

15.4 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, materialen, films of foto’s te verwijderen of te wijzigen.
 15.5 Het is de klant niet toegestaan het geleverde werk te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

15.6 Ontwerp Mijnwebwinkel is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren, dan wel te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.
15.7 De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van lettertypes en voor het beschermen van zijn intellectuele eigendomsrechten door bijvoorbeeld het deponeren van zijn merken of modellen bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

15.8 Licenties voor betaalde lettertypes worden door Ontwerp Mijnwebwinkel aangeschaft en deze worden los van een dergelijke overeenkomst gefactureerd. Indien de klant geen betaalde lettertypes wenst, worden de betreffende lettertypes vervangen voor lettertypes die gratis in gebruik zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwaliteitsverlies van de ontwerpen door deze alternatieve lettertypes.
15.9 Indien de klant het eerste ontwerp of de eerste versie van de website niet goedkeurt en de overeenkomst beëindigt, dan is het de klant niet toegestaan het afgekeurde ontwerp of de afgekeurde website of een deel daarvan te gebruiken, te kopiëren of na te maken. Indien de klant in strijd handelt met dit artikel of na de afkeuring en beëindiging van de overeenkomst een ontwerp of website gebruikt of openbaar maakt die gelijk of gelijksoortig is aan hetgeen Ontwerp Mijnwebwinkel in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, dan is de klant aan Ontwerp Mijnwebwinkel een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt 150% van het aan de klant geoffreerde bedrag.

Artikel 16 Onderzoek naar het bestaan van rechten
16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
16.2 De klant dient zelf te controleren of het door Ontwerp Mijnwebwinkel geleverde geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Eventuele schadevergoeding die de klant aan een derde dient te betalen doordat de klant het geleverde heeft verveelvoudigd of openbaar gemaakt kan niet op Ontwerp Mijnwebwinkel verhaald worden, tenzij de klant kan aantonen dat Ontwerp Mijnwebwinkel wist of had behoren te weten dat door het verveelvoudigen of openbaar maken van het geleverde in strijd wordt gehandeld met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 17 Klachten en verjaring
17.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct en uiterlijk binnen 8 werkdagen na de (op)levering aan Ontwerp Mijnwebwinkel kenbaar te worden gemaakt.

17.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Ontwerp Mijnwebwinkel de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de
gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Indien het werk na de indiening van de klacht niet naar tevredenheid van de klant wordt opgeleverd en de klant van mening is dat de klacht en/of het probleem niet kan worden opgelost, dan dient de klant 1/3 van de overeengekomen vergoeding aan Ontwerp Mijnwebwinkel te betalen, tenzij dit, gezien de omstandigheden van het geval, in strijd met de redelijkheid is.
17.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ontwerp Mijnwebwinkel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

17.4 Alle aanspraken jegens Ontwerp Mijnwebwinkel die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Ontwerp Mijnwebwinkel zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Artikel 18 Ontbinding en opschorting
18.1 Ontwerp Mijnwebwinkel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Ontwerp Mijnwebwinkel omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. Ontwerp Mijnwebwinkel van mening is dat zij het vereiste werk niet kan leveren of een onoplosbaar conflict met de klant heeft over het op te leveren werk; d. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
e. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;

f. indien de klant in staat van faillissement verkeert;

g. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. 18.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ontwerp Mijnwebwinkel op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Ontwerp Mijnwebwinkel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Artikel 19 Aansprakelijkheid
19.1 Ontwerp Mijnwebwinkel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest.

19.2 Ontwerp Mijnwebwinkel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

19.3 Ontwerp Mijnwebwinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ontwerp Mijnwebwinkel is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
19.4 In geen geval is Ontwerp Mijnwebwinkel aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

19.5 Ontwerp Mijnwebwinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Ontwerp Mijnwebwinkel in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

19.6 Ontwerp Mijnwebwinkel is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. Indien een toeleverancier zijn verplichtingen niet of niet naar behoren is nagekomen, dan kan Ontwerp Mijnwebwinkel daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. Dit is een zaak tussen de toeleverancier en de klant.

19.7 De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Ontwerp Mijnwebwinkel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 19.8 Ontwerp Mijnwebwinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de klant. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is. 19.9 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Ontwerp Mijnwebwinkel geleverde, sluit Ontwerp Mijnwebwinkel iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

19.10 Ontwerp Mijnwebwinkel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.11 Indien Ontwerp Mijnwebwinkel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ontwerp Mijnwebwinkel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Ontwerp Mijnwebwinkel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ontwerp Mijnwebwinkel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


19.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ontwerp Mijnwebwinkel of haar ondergeschikten.

Artikel 20 Overmacht
20.1 Van overmacht aan de zijde van Ontwerp Mijnwebwinkel is onder andere sprake indien Ontwerp Mijnwebwinkel verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Ontwerp Mijnwebwinkel als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
20.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Ontwerp Mijnwebwinkel langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

20.3 Voor zover Ontwerp Mijnwebwinkel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ontwerp Mijnwebwinkel gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.3 Op elke overeenkomst tussen Ontwerp Mijnwebwinkel en de klant is Nederlands recht van toepassing.

22.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Ontwerp Mijnwebwinkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ontwerp Mijnwebwinkel gevestigd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Ontwerp Mijn Webwinkel - Een responsive webwinkel voor iedereen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel